Program Çıktıları

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları: 

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek

 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak

 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek

 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

 

 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek  Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 7. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek

 8. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek

 9. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

 

Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:                                                                                                 

 10. İş analitiği kapsamında analitik yöntem ve tekniklerin kavramsal temellerinin anlamış olmaları,

 11. Temel programlama yetilerinin geliştirilmesi ile uygulamalı bilgi sistemlerinde kullanılacak teorik ve pratik birikimi kazanmış olmaları,

 12. Yüksek hacimdeki verilerin kullanılabilir bir formata dönüştürülmesi ve istatistiki veri analiz araçlarının kullanılması ile karar mekanizmasına destek verebilmeleri,

 13. Kantitatif modelleme ve veri analiz tekniklerinin anlaşılması ve uygulaması ile yüksek hacimde veriden kullanılabilir bilgi üretebilmeleri ve bu bulguları iş problemlerinin çözümünde kullanabilmeleri, sonuçları veri görselleştirme araçları   yardımıyla sunabilmeleri ve raporlayabilmeleri,

 14. Veri kalitesi, veri bütünlüğü ve veri doğruluğu ile veri mahremiyeti ve fikir mülkiyeti üzerine iş etiği kavramlarını anlamış olmaları

Turkish